CASTELLANO
Davall el lema El teu paper compte!, la FAPA “Gabriel Miró” d'Alacant emprén una iniciativa basada a oferir a pares i mares associats als seus APAs/AMPAs federades la seua participació en el projecte “Cooperativa de banc de llibres”, la finalitat principal del qual consistix a facilitar l'intercanvi de llibres de text entre alumnat de la província d'Alacant.
Al marge del considerable estalvi familiar que pretenem amb el nostre projecte, també esperem que la seua posada en marxa genere un enriquiment en valors per a l'alumnat. En este sentit, no és difícil imaginar que este compromís que s'adquirix per a mantindre en bones condicions el material, imprimix entre els més jóvens una consciéncia de respecte i responsabilitat en el seu ús.
Benvingut y benvinguda al nostre projecte El teu paper compte!
Col.laboren: